poniedziałek, 18 marca 2019
Jesteś tutaj: Start Dokumenty i uchwały Statut ZPwG Książe Mieszko - wersja polska
Reklama
Statut ZPwG Książe Mieszko - wersja polska PDF Drukuj Email

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ „ZRZESZENIE POLAKÓW W GRECJI KSIĄŻE MIESZKO"

 

ARTYKUŁ 1

ZAŁOŻENIE - NAZWA - SIEDZIBA

Zakłada się dzisiaj, w poniedziałek dnia 22 grudnia 2008 w Pireusie Stowarzyszenie które nosi nazwę „ZRZESZENIE POLAKÓW W GRECJI KSIĄŻE MIESZKO" - który to Mieszko był historycznym władcą Polski w latach 922-922 n.e.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Pireus, ul. Kitheronos nr 12-14, dzielnica Kaminia.

 

ARTYKUŁ 2

CEL STOWARZYSZENIA

Cel Stowarzyszenia ma charakter kulturalny, to jest:

 1. Organizowanie imprez dla zachowania polskich tradycji wśród Polaków pracujących w Grecji, a także organizowanie imprez wspólnie z obywatelami greckimi w celu szerzenia polskich zwyczajów oraz lansowania kultury i tradycji między oboma krajami.
 2. Informowanie polskich obywateli o turystycznych miejscach godnych obejrzenia, muzeach i zabytkach Grecji.
 3. Rozpowszechnianie greckiej kultury i cywilizacji wśród obywateli polskiego pochodzenia mieszkających i pracujących w Grecji, poprzez urządzanie imprez kulturalnych.
 4. Wydawanie gazety i czasopisma Stowarzyszenia zawierających tematy dotyczące członków Stowarzyszenia, które to będą rozdawane członkom bezpłatnie, w celu ich informowania.

 

ARTYKUŁ 3

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletnie osoby polskiego pochodzenia mieszkające i pracujące w Grecji.

Również honorowymi członkami Stowarzyszenia, to znaczy bez prawa głosu i kandydowania w wyborach Stowarzyszenia, mogą zostać obywatele greccy, po właściwej decyzji Rady Zarządu Stowarzyszenia.

 

ARTYKUŁ 4

ZAPISANIE - WYKREŚLENIE - PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację, otrzymać pozytywną opinię przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia i jednogłośną zgodę Rady Zarządu.

Członkowie zobowiązani są do wpłacenia na rzecz Stowarzyszenia kwoty 10 euro wpisowego oraz do wpłacania rocznej składki wysokości 100 euro. Po uzasadnionej uchwale Walnego Zgromadzenia, która zostanie podjęta większością 75% głosów obecnych, możliwe będzie podwyższenie kwoty składek członkowskich i narzucenie nadzwyczajnych składek. Na wyżej wymienionym Walnym Zgromadzeniu musi być obecnych 50% plus jeden członek Stowarzyszenia. Przekroczenie o 6 miesięcy terminu uiszczenia rocznej składki, pociąga za sobą konsekwencje w postaci wykreślenia członka, po podjęciu właściwej decyzji przez członków Rady Zarządu, która będzie mogła zapisać ponownie wykreślonego z powyższego powodu członka, po zapłaceniu przez niego wszystkich zaległych składek. Również powodem wykreślenia ze Stowarzyszenia jest łamanie statutu, niepoprawne zachowanie, a także systematyczne ignorowanie imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

Dla wykreślenia członka ze Stowarzyszenia wymagana jest decyzja Rady Zarządu, która najpierw w odpowiednim terminie wzywa członka, który popełnił dyscyplinarne przewinienie, w celu złożenia przez niego wyjaśnień, a potem następuje zatwierdzenie mniejszego postanowienia przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia będą mieli prawo brać udział we wszystkich jego imprezach, prawo wyboru i kandydatury w wyborach (z wyjątkiem honorowych członków, zgodnie z artykułem 3).

 

ARTYKUŁ 5

ZARZĄD

Stowarzyszenie jest zarządzane przez Radę składającą się z pięciu (5) członków, wśród których jest Prezes, Wiceprezes, Sekretarz Generalny, Skarbnik i jeden (1) Członek Rady.

 

ARTYKUŁ 6

RADA ZARZĄDU

Rada Zarządu jest wybierana na okres sześciu (6) lat przez Walne Zgromadzenie, w tajnym głosowaniu. Głosowanie odbywa się systemem kart wyborczych i mogą wziąć w nim udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia, pod warunkiem że mają uregulowane należności składkowe.

Wybory Rady Zarządu odbywają się pod nadzorem Komisji Wyborczej, której Przewodniczącym będzie Przedstawiciel Sądowy (Adwokat lub Sędzia). Oprócz Przewodniczącego, w skład Komisji Wyborczej wchodzić będzie czterech (4) innych członków i będzie ona wybierana przez Walne Zgromadzenie, zebrane w celu podjęcia uchwały w sprawach wyborów. Rada Zarządu zarządza Stowarzyszeniem w sposób odpowiedzialny, wedle Prawa i Statutu, i decyduje o każdej kwestii mającej związek z celami Stowarzyszenia.

Również zarządza majątkiem Stowarzyszenia, podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu konfrontowania i rozwiązywania wszelkich kwestii Stowarzyszenia oraz wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia. Rada Zarządu ma obowiązek przedkładania w celu zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu, które odbywa się w styczniu każdego roku, sprawozdaniu i bilansu za rok finansowy, który kończy się 31 grudnia, a także budżetu na rok nadchodzący.

Rada Zarządu obraduje obowiązkowo raz w miesiącu, na zaproszenie, które podpisuje Prezes i Sekretarz Generalny, w którym to zaproszeniu wymienione są tematy dzienne obrad i nadzwyczajnie, w przypadku kiedy zaistnieje taka potrzeba lub na pisemny wniosek trzech (3) członków Rady Zarządu, w którym to wniosku należy wymienić rozpatrywane tematy. W ostatnim przypadku zebranie odbywa się w terminie ośmiu (8) dni od dnia złożenia wniosku.

Rada Zarządu posiada kworum kiedy na jej obradach jest obecnych przynajmniej trzech (3) jej członków, wśród których jest Prezes, a w przypadku jego niemocy - Wiceprezes, oraz Sekretarz.

Uchwały Rady Zarządu podejmowane są większością głosów obecnych osób. W przypadku równego podziału głosów, decyduje głos przewodniczącego.

Członkowie Rady Zarządu mogą być ponownie wybierani. Członek Rady Zarządu, który jest nieobecny bez uzasadnienia na trzech z rzędu zwyczajnych obradach lub przez ponad sześć (6) miesięcy zalega ze składkami, uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Prezesa Rady Zarządu, może zostać odwołany ze swojej funkcji. W tym przypadku, a także w przypadku gdy ktoś zrzeknie się członkostwa w radzie Zarządu, miejsce odwołanego lub odchodzącego zajmuje następny w kolejności głosów, kandydat.

W każdym przypadku, jeżeli ktoś jest nieobecny na przynajmniej sześciu (6) zwyczajnych obradach Rady Zarządu z rzędu, niezależnie od przyczyny, samoczynnie traci status członka Rady Zarządu.

Odwołanie członka Prezesa Rady Zarządu odbywa się zawsze uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym przypadku następuje ponowny podział funkcji Rady Zarządu poprzez wybór jego członków.

 

ARTYKUŁ 7

PREZES RADY ZARZĄDU

Prezes Rady Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie wobec Sądów i generalnie we wszystkich jego kontaktach i sporach. Zwołuje, przewodniczy i kieruje obradami Rady Zarządu, oddaje po kolei głos tym, którzy chcą się wypowiedzieć i zabiera głos tym, którzy wykraczają poza pewne granice. Ogłasza początek i koniec obrad i zgromadzeń Rady Zarządu, poddaje głosowaniu wynikające kwestie, wykonuje uchwały podjęte przez Radę Zarządu i Walne Zgromadzenia, podpisuje wspólnie z Generalnym Sekretarzem dokumenty i ze Skarbnikiem nakazy zapłaty, a także protokoły Rady i Walnych Zgromadzeń.

 

ARTYKUŁ 8

WICEPREZES RADY ZARZĄDU

Wiceprezes Rady Zarządu zastępuje Prezesa, kiedy ten jest nieobecny lub nie jest w stanie wypełniać swoje obowiązki.

 

ARTYKUŁ 9

SEKRETARZ GENERALNY

Sekretarz Generalny kieruje Biurem, zachowuje archiwa i pieczęć Stowarzyszenia, prowadzi rejestr członków i przechowuje korespondencję stowarzyszenia.

Sporządza i podpisuje wraz z Prezesem protokoły obrad i generalnie wszystkie dokumenty poza nakazami zapłaty oraz ustala wraz z Prezesem porządek dzienny każdych obrad. Również przepisuje na czysto protokoły posiedzeń Rady Zarządu, które to podpisuje on sam, przechowuje wszystkie księgi Stowarzyszenia i wykonuje wszelkie prace biurowe.. Sekretarz Generalny, w przypadku gdy wymaga tego lepsza wydajność wykonywanych przez niego obowiązków, może zatrudnić asystenta za zgodą Rady Zarządu.

Sekretarza generalnego, w czasie jego nieobecności i kiedy nie jest on w stanie wykonywać swoje obowiązki, zastępuje inny członek zarządu wyznaczony przez Radę Zarządu.

 

ARTYKUŁ 10

SKARBNIK

Skarbnik generalnie zajmuje się ruchomym i nieruchomym majątkiem Stowarzyszenia.

Zajmuje się pobieraniem regularnych i doraźnych składek i ogólnie inkasowaniem wszystkich długów Stowarzyszenia, używając do tego celu bloczku o podwójnych stronach rachunków.

Dokonuje wszelkich wypłaty na decyzję Rady Zarządu, podpisując wraz z Prezesem właściwe nakazy zapłaty.

Skarbnik wpłaca na specjalny rachunek oszczędnościowy na nazwę Stowarzyszenia, kwotę przekraczającą 500 euro. Kwotę poniżej 500 euro zatrzymuje na bieżące potrzeby Stowarzyszenia. Wpłata ta odbywa się w dowolnym oddziale bankowym lub innej instytucji kredytowej. Pod koniec każdego okresu rozliczeniowego, to jest pod koniec każdego roku, Skarbnik przedkłada Radzie Zarządu budżet i rozliczenie. Przechowuje księgi kasy, co miesiąc aktualizuje księgi Stowarzyszenia i jest osobiście odpowiedzialny za każdy dokonany wydatek wbrew Statutowi, uchwałom Rady Zarządu i Walnego Zgromadzenia. Skarbnik również przechowuje tak zwaną „KSIĘGĘ INWENTARYZACJI", w której wpisane są meble, urządzenia i ogólnie wszystkie ruchome i nieruchome rzeczy należące do Stowarzyszenia.

Skarbnika, w czasie jego nieobecności i kiedy nie jest on w stanie wykonywać swoje obowiązki, zastępuje inny członek zarządu wyznaczony przez Radę Zarządu.

 

ARTYKUŁ 11

DOCHODY STOWARZYSZENIA

Dochody Stowarzyszania są następujące:

 1. Roczne składki członkowskie i doraźne składki pieniężne.
 2. Dotacje od osób prywatnych i spółek jakiejkolwiek postaci prawnej, greckich i zagranicznych
 3. Każdy dochód pochodzący z eksploatacji jego ruchomego i nieruchomego majątku.
 4. Darowizny pochodzące od darczyńców, imiennie i zgodnie z zasadami określonymi przez Greckie Prawo.
 5. Procenty z kapitałów stowarzyszenia złożonych w banku, oraz wszelkie inne finansowe wsparcie.
 6. Spadki, które zawsze przyjmowane wraz z dobrodziejstwem inwentarza, zapisy na rzecz stowarzyszenia dokonywane na określony cel.
  Wyżej wymienione dochody stanowią specjalny kapitał w budżecie Stowarzyszenia, zarządza się nimi w specjalny sposób i należy z nich korzystać zgodnie z warunkami postawionymi przez testatora lub darczyńcę.
 7. Dochody pochodzące z wszelkiego rodzaju imprez Stowarzyszenia.

 

ARTYKUŁ 12

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia stanowi jego najwyższy organ.

Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.

A) Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane obowiązkowo raz w roku w miesiącu styczniu i zatwierdza sprawozdanie oraz rozliczenie minionego roku oraz budżet na wydatki i dochody rozpoczynającego się roku, który to budżet sporządza Rada Zarządu.

B) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest kiedy Rada Zarządu uzna taką konieczność lub w przypadku kiedy 20% członków Stowarzyszenia mających uregulowane opłaty, zażądają tego od Rady Zarządu pisemnym wnioskiem, w którym będzie podany temat obrad. Prezes ma obowiązek w drugim przypadku zwołać Walne Zgromadzenie w ciągu piętnastu dni od dnia złożenia wniosku.

Walne Zgromadzenie posiada kworum, kiedy jest obecnych na nim przynajmniej połowa członków mających uregulowane opłaty. W przypadku, kiedy nie zostanie osiągnięte kworum na pierwszych obradach, ponownie zostaje zwołane zgromadzenie w ciągu siedmiu dni i wtedy posiada kworum niezależnie od liczby obecnych członków.

Uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są absolutną większością głosów obecnych członków. Uchwały Zgromadzenia dotyczące zmian w Statucie i rozwiązania Stowarzyszenia oraz w przypadkach zapisania i wykreślenia członków Stowarzyszenia, podejmowane są większością 75% głosów obecnych członków. Walne Zgromadzenie nadzoruje i kontroluje organy Zarządu i ma prawo je odwoływać w przypadku kiedy zaistnieją ważne powody, a szczególnie kiedy w sposób poważny naruszają one swoje obowiązki lub wykazują się nieudolnością zarządzania. Na Walnych Zgromadzeniach sporządzane są protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia i Protokolant lub Sekretarz Zgromadzenia. Członkowie Stowarzyszenia wzywani są do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, przez zaproszenia wysyłane do wszystkich członków Stowarzyszenia, przynajmniej 8 dni przed jego datą Zgromadzenia, w którym wymienione są tematy które należy poruszyć. Członkowie mogą również być powiadamiani telefonicznie.

 

ARTYKUŁ 13

WYBORY

Co sześć (6) lat odbywają się wybory w celu wyłonienia nowego zarządu stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie ustala datę wyborów i wybiera czteroosobową komisję wyborczą, której Przewodniczącym zostaje

Przedstawiciel Sądowy (Adwokat lub Sędzia), który przeprowadzi wybory w celu wyłonienia nowego zarządu.

W wyborach mają prawo głosu członkowie, którzy mają uregulowane opłaty i kandydować członkowie Stowarzyszenia, którzy mają uregulowane opłaty i są członkami Stowarzyszenia przez przynajmniej rok. Kandydujący do Rady Zarządu i Komisji Nadzorczej muszą złożyć w Radzie Zarządu pisemne podanie przynajmniej trzy dni przed datą obrad Walnego Zgromadzenia dotyczącego przeprowadzenie wyborów. Wybory będzie nadzorował Przedstawiciel Sądowy (którym będzie Adwokat lub Sędzia), który będzie Przewodniczącym Komisji Wyborczej. Wybory odbywają się wobec Komisji Wyborczej przy pomocy kart wyborczych i głosowanie jest tajne.

Każdy głosujący, po stwierdzeniu jego danych i po sprawdzeniu w księdze rejestrów członków, czy ma prawo głosu, wrzuca swój głos do urny, po czym jest wpisywane jego imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny na imienną listę, tych którzy oddali głos. Po zakończeniu głosowania następuje liczenie głosów i ogłaszane są osoby, które otrzymały największą ilość głosów w kolejności ich otrzymania, zarówno do Rady Zarządu jak i do Komisji Rewizyjnej. Komisja Wyborcza sporządza protokół, w którym zapisuje że odbyło się liczenie głosów, nazwiska tych którzy zostali wybrani na zwyczajnych członków Rady Zarządu i do Komisji Rewizyjnej, oraz liczbę głosów które otrzymali pozostali kandydaci i ich klasyfikację.

 

ARTYKUŁ 14

KOMICJA NADZORCZA

W wyborach, które odbywają się w celu wyłonienia Rady Zarządu wybieranych jest również 3 członków Komisji Nadzorczej, następnie Komisja Nadzorcza wybiera jednego ze swoich członków na Przewodniczącego.

Komisja Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność administracyjną Rady Zarządu i Skarbnika, a szczególnie kontroluje czy działania te są zgodne z prawem, statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia. Sporządza sprawozdanie dotyczące prac Rady Zarządu, które to razem z bilansem i rozliczeniem minionego okresu oraz nowym budżetem przedkłada na Walnym Zgromadzeniu.

 

ARTYKUŁ 15

PIECZĘĆ

Stowarzyszenie posiada okrągłą pieczęć, na której w otoku widnieje nazwa stowarzyszenia w języku greckim: „ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ ΜΙΕΣΖΚΟ" a w drugim kole nazwa w języku polskim: „ZRZESZENIE POLAKÓW W GRECJI KSIĄŻE MIESZKO".

 

ARTYKUŁ 16

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie zostaje rozwiązane tylko w przypadku, kiedy zostanie w nim mniej niż dziesięciu (10) członków, lub w przypadku kiedy zaistnieją przyczyny określone w kodeksie cywilnym i prawie lub jeżeli zadecyduje o tym Walne Zgromadzenie, na którym obecne będzie kworum w liczbie przynajmniej połowy członków mających uregulowane opłaty, zaś uchwała zostanie podjęta większością 75% głosów członków obecnych na Zgromadzeniu.

Po rozwiązaniu, Stowarzyszenie bezwarunkowo znajduje się w stanie likwidacji, która odbywa się zgodnie z rozporządzeniami Kodeksu Cywilnego lub odnośnych ustaw dotyczących Stowarzyszeń, zaś jego majątek przejmuje Ministerstwo Kultury.

 

ARTYKUŁ 17

ZMIANY W STATUCIE

Statut może zostać zmieniony na uchwałę Walnego Zgromadzenia, na którym musi być obecnych przynajmniej połowa członków Stowarzyszenia mających uregulowane opłaty, i większością 75% głosów obecnych członków. Propozycję zmian w statucie może przedłożyć Rada Zarządu lub 20% członków Stowarzyszenie mających uregulowane opłaty.

 

ARTYKUŁ 18

REPREZENTANT STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie, w sprawach Sądowych i ogólnie we wszystkich kontaktach w władzami państwowymi i każdym obywatelem, reprezentowane jest przez Prezesa Rady Zarządu.

Decyzją Rady Zarządu reprezentowanie Stowarzyszenia, może zostać powierzone jego Wiceprezesowi.

 

ARTYKUŁ 19

Jakakolwiek kwestia, która nie została przewidziana niniejszym statutem, regulowana jest przez rozporządzania ustaw o stowarzyszenia i odnośnych ustaw Kodeksu Cywilnego i Prawa Wprowadzającego.

 

ARTYKUŁ 20

Niniejszy Statut zawiera dwadzieścia (20) artykułów, które po głośnym i wyraźnym odczytaniu wedle Artykułów i łącznie, zostaje zatwierdzony dnia 22.12.2008 roku i podpisany przez członków założycielskich.

 


Używamy cookies, aby poprawić działanie naszej strony internetowej podczas korzystania z niej. Cookies wykorzystywane do istotnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie