wtorek, 19 lutego 2019
Jesteś tutaj: Start Polonia Grecka Refleksje pozjazdowe
Refleksje pozjazdowe PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 września 2012 19:12

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy dobiegł końca. Wróciliśmy do swoich domów pełni wiary, że dużo możemy osiągnąć wspólnymi siłami.

Polonia Polska to wielka rodzina, której członków rozsianych po świecie łączą silne więzy pozbawione granic. Rodacy, przybyli na Zjazd z różnych stron świata, pokazali polskość serc oraz umysłów pełnych patriotycznych idei w krótkim czasie - zaledwie trzech dni spotkań w Warszawie i Pułtusku. Przejawiało się to nieustającymi burzliwymi dyskusjami podczas obrad komisji problemowych, a bogactwo tematów dotyczących Polonii odzwierciedlały ożywione rozmowy poplenarne.

Przedstawiciele około 20 milionowej diaspory polskiej, stanowiący grupę ok. 300 delegatów z różnych krajów, wymieniali się poglądami i pomysłami współpracy z Rządem RP oraz instytucjami zajmującymi się działalnością Polonii i Polaków z Zagranicy.

Obrady pięciu komisji obejmowały szeroki wachlarz problemów dotyczących spraw:

  • relacji kraju z Polakami za granicą i promocji Polski,
  • oświaty polskiej poza granicami kraju,
  • duszpasterstwa poza granicami kraju,
  • obrony dobrego imienia Polski i Polaków,
  • promocji młodego pokolenia.

W kręgach dyskusyjnych podkreślano błąd organów państwowych RP, polegający na próbach działań upolitycznienia środowisk polonijnych, podczas gdy pokolenia Polonii rozsiane po świecie, mając głęboko wpojoną miłość do Ojczyzny, chcą działać dla jej dobra, pomimo różnic światopoglądowych i politycznych. Stwarza to niezdrową sytuację, która nie leży w interesie ani Polski, ani Polonii, a stanowi o wzajemnych stosunkach, które powinny być konstruktywne.

W każdej komisji wnoszono o usprawnienie i rozszerzenie wymiany informacji na platformie Kraj a Polonie, oraz między samymi ośrodkami polonijnymi za granicą.

Wyraźnie zauważalne są różnice pomiędzy Polonią z krajów pozaeuropejskich, tj. Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, a krajami Europy Zachodniej, oraz krajami Europy Wschodniej i krajami Bałkańskimi. Różnice te wynikają z potrzeb każdej grupy państw uwarunkowanych ich statusem ekonomicznym i poziomem świadczeń socjalnych.

I tak, kraje pozaeuropejskie, nie mające większych problemów finansowych, są zainteresowane pomocą Polakom w Polsce, w każdej trudnej dla kraju sytuacji. Przykładem tego było chociażby wsparcie ofiar powodzi w 1997 roku, kwotą wielu milionów dolarów. Polonia tych krajów odczuwa natomiast wielki niedosyt promowania młodego pokolenia poprzez stwarzanie możliwości poznania Polski w formie pobytu na koloniach i obozach.

  • Grupa państw zachodnio - europejskich należy również do dobrze prosperujących ekonomicznie i socjalnie. Podkreślano gotowość rządów tych krajów do wspomagania Polaków żyjących na ich terenie, co jest cenne i stwarza pomost łączący naszych rodaków ze środowiskiem, w którym żyją. Odciąża to w dużym stopniu Rząd Polski, któremu ciągle pozostaje rola utrzymywania więzi z tamtejszą Polonią, a szczególnie z młodym pokoleniem, które musi mieć szansę poznawania ojczyzny rodziców i dziadków. Tak więc, oprócz nauki języka polskiego, ważne jest organizowanie pobytu młodzieży w Polsce. Nic nie zastąpi doświadczenia i wiedzy zdobywanej przez młodzież polonijną w kontaktach z młodzieżą polską. A jest ich ciągle mało.
  • W najtrudniejszych warunkach znajduje się Polonia byłych krajów ZSRR, gdzie nie tylko sytuacja ekonomiczna woła o pomoc, ale i prawa polityczne wymagają starań Rządu RP o ich uregulowanie. Dotyczy to licznej rzeszy Polaków, którzy nie z własnej woli rozstali się kiedyś z Ojczyzną i ciągle oczekują na program repatriacji.
  • Polonie krajów bałkańskich mają głównie potrzeby stworzenia lepszego systemu szkolnictwa oraz zapewnienia środków pieniężnych na rozwój szeroko pojętej oświaty i kultury polskiej.

Rodzi się pytanie - jaka jest, w globalnym obrazie, sytuacja Polonii greckiej liczącej ok. 30 000 Polaków?

Na pewno charakterystyczne jest uwarunkowanie dotkliwym kryzysem ekonomicznym, który rzutuje na życie Polaków w Grecji. Przejawem tego ostatnio jest ich migracja do innych krajów europejskich, w tym liczne powroty do Polski. Trzeba podkreślić, że fakt 15-letnigo już działania dziennej szkoły polskiej w Atenach tworzy fundamentalną podstawę umożliwienia rodzinom i ich dzieciom dalszego życia i funkcjonowania w kraju ojczystym.

Zdobywanie wiedzy na poziomie równorzędnym z krajowym, jest podstawowym i niezastąpionym atutem do kontynuowania kształcenia, a następnie do podjęcia pracy na terenie kraju, oraz co najważniejsze - stwarza przyjazny grunt do szybkiej asymilacji ze środowiskiem. Te rodziny, które umożliwiają swoim dzieciom naukę w szkole polskiej dziennej, zapewniają sobie i im, perspektywę powrotu na Ziemie Ojczyste, co nie jest ani proste, ani łatwe dla dzieci korzystających tylko z douczania systemem uzupełniającym do szkolnictwa greckiego, różniącego się od innych systemów europejskich. Dla tych, którzy żyją w Grecji ważne jest, by działalność szkoły nie tylko utrzymać, ale ją rozwijać. Jednym z wniosków Zjazdu było zwiększenie nakładów na szkolnictwo oraz pozaszkolną działalność oświatową.

Należy podkreślić, że dzięki ogromnemu wkładowi księży Parafii Chrystusa Zbawiciela w Atenach, Polacy mają możliwość kultywowania wiary katolickiej i uczestniczenia w mszach świętych oraz uroczystościach kościelnych. Księża prowadzą też różnorodną działalność niesienia pomocy potrzebującym rodakom, choć ich możliwości są i tak niewystarczające w stosunku do potrzeb.

Oprócz tego, znajdują czas na współpracę z Ambasadą i ze szkołą polską oraz organizacjami polonijnymi, pomagając w organizowaniu spotkań kulturalno - oświatowych. Wkład księży w życie Polaków w Grecji jest nieoceniony, tym bardziej, że ich służba nie ogranicza się tylko do Aten. Kościół przyciąga i scala rozproszonych po całej Grecji Polaków i za to należy się Jego Sługom wielkie uznanie. Zjazd wniósł m.in. wniosek o przyznanie przez Rząd RP większych finansów na działalność społeczną księży, a także zwiększenie liczby księży dla środowisk polonijnych.

Niestety, poza skromnymi środkami ze źródeł państwowych RP, Polonia Grecka nie ma możliwości korzystania z finansowego wsparcia Rządu Greckiego, a zatem pomoc Rządu Polskiego jest głównym gwarantem utrzymania jej aktywności na terenie Grecji.

Obrady Zjazdu stanowią płaszczyznę wymiany doświadczeń między Poloniami świata i dają obraz ich różnorodności, ale uwidaczniają przy tym ducha polskości Polaków z zagranicy i wiarę w to, że Rząd RP po wysłuchaniu problemów przystąpi do realizacji wysuniętych wniosków, aby Polonia czuła się częścią Polski. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nasza własna narodowa świadomość jest nieodzowna by pomóc osiągnąć wspólne cele tak wielu środowisk polonijnych.

Elżbieta Malesis

 


Używamy cookies, aby poprawić działanie naszej strony internetowej podczas korzystania z niej. Cookies wykorzystywane do istotnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie